Beleidsplan Herentals

Hoe kunnen we een gemeenteoverkoepeld ruimtelijk plan maken?

Circulaire Economie Houthalen-Helchteren

Hoe kunnen we toewerken naar een circulair bedrijventerrein?

Anders werken aan wonen

Hoe kunnen we wonen en werken met elkaar verbinden?

Zijwegen Liederkerke

Hoe kunnen we sociaal-ruimtelijke strategiën ontwikkelen voor een dicht weefsel?

Open Ruimte Platform

Hoe kunnen we onze open ruimte versterken?

Beweegscans

Hoe kunnen we mensen in de publieke ruimte aan het bewegen krijgen?

Speelweefsel Leuven

Hoe kunnen we kinderen een stem geven in het vormgeven van hun eigen speelomgeving?

Publicatie '10 jaar Endeavour'

Hoe kunnen we tien jaar Endeavour vieren?

Klimaatadaptatie Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we samen met gemeenten acties rond klimaatadaptatie vormgeven?

DNA van het dorp Koksijde

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Studiereis Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen we een covid-proof studiereis organiseren?

Beleidsplan Kasterlee

Hoe kunnen we met een hele gemeente samen naar de toekomst kijken?

Toolbox 'Stadsboomstructuren'

Hoe kunnen we netwerken van bomen door de stad laten groeien?

Study Nulverontreiniging

Hoe kunnen we bewustzijn creeëren rond verontreiniging?

DNA van het dorp Paradijs

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

DNA van het dorp Passendaele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Blauwdruk Beveren

Hoe kunnen we een stedelijk gebied transformeren?

Positieve Energiewijken

Hoe kunnen we navigeren doorheen onzekerheid bij de realisatie van energiepositieve wijken?

Participatiestudio

Hoe kunnen we gemeenten empoweren in de kunst van participatie?

Gedrag studie 2 - Verplaatsingen en voorzieningen

Hoe kunnen we gedragskeuzes in relatie tot voorzieningen beter begrijpen?

Publicatie 'Einde mandaat Bouwmeester Maître Architecte'

Hoe kunnen we tien jaar verwezenlijkingen samenbrengen?

Sociale Buurten

Hoe kunnen we de sociale cohesie in buurten versterken via hefboomprojecten, voor zij die er het meest baat bij hebben?

Participatieondersteuning voor AWV-Antwerpen

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Dubrucq

Hoe kunnen we collectieve ruimte in sociale huisvesting herverbeelden?

Urbane Bossen

Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

Speelweefsel Beerse

Hoe kunnen we een speelomgeving karakteriseren samen met kinderen en jongeren?

Beleidsplan Puurs

Hoe kunnen we op lange termijn nadenken over wonen, werken en mobliteit?

Gedrag studie 3 - Woonbeïnvloeders

Hoe kunnen we het woongedrag in Vlaanderen beïnvloeden?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Masterplan Campus Offerlaan

Hoe kunnen we een masterplan maken met 6 scholen en hun leerlingen?

Conceptstudie Droogdokken Antwerpen

Hoe kunnen we samen een nieuwe toekomst creëren voor een historische havensite?

Fietsgroenstructuur Kortrijk

Hoe kunnen we vier kilometer fietsgroenstructuur opladen?

Vliegerplein

Hoe kunnen we een overbodige luchthaven herbestemmen?

Complex Project Viaduct Gentbrugge

Hoe kunnen we toewerken naar een integraal toekomstbeeld voor het viaduct

Herbestemmingsprofielen voor kerken

Hoe kunnen we het herbestemmen van kerken stroomlijnen?

Upkot rond de Loop in Gent

Hoe kunnen we een levendig nieuw stadsdeel vormgeven?

Studie Vlaamse Calls

Hoe kunnen we de impact van ruimtelijke oproepen van de Vlaamse Overheid vergroten?

Conceptstudie Muide-Meulestede Gent

Hoe kunnen we een agenda schrijven met de buurt voor de buurt?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Catharinakerk Kiel `

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

De Turnhoutsebaan Transformeert

Hoe kunnen we verkeer en ontmoeting samen een plek geven?

Complex project 'De Nieuwe Rand'

Hoe kunnen we met een volledige en complexe regio een afwegingskader bouwen?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Jozef Ambachtsman Ginderbuiten

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Speelweefsel Antwerpen Dam

Hoe kunnen we een gedragen visie komen voor sporten en spelen in de buurt?

Wijkontwikkeling Runkst

Hoe kunnen we een toekomstplan voor een wijk opmaken?

Ruimtelijke lessen uit de coronapandemie: Tendensen, scenario’s en uitdagingen

Hoe kunnen we de ruimtelijke impact van corona in Vlaamse steden en gemeenten vanuit verschillende sectoren begrijpen en hieruit leren voor de toekomst?

Proeftuin BRV

Hoe kunnen we nieuwe instrumenten inzetten voor kernverdichting?

Studio Stadswaag

Hoe kunnen we plaats maken voor kunstintegratie in de publieke ruimte?

Raamcontract provincie Antwerpen

Hoe kunnen we een sociaal-ruimtelijke dialoog opstarten in de provincie Antwerpen?

Begeleiding schoolprojecten van het Antwerpse gemeentelijk onderwijs

Hoe kunnen we leren van de dialoog tussen een school, buren en stakeholders?

Herbestemming Sint-Stefaankerk Massenhove

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Duurzame stadsontwikkeling Morstel

Hoe kunnen we omgaan met ontwikkelingsdruk in stedelijke gebieden?

De Aa

Hoe kunnen we een strategie ontwikkelen voor een ander soort stadsmaken?

TheFeminineCity

Hoe kunnen we een stad maken voor en door vrouwen?

Cesco

Hoe kunnen we een aanpasbaar, betaalbaar en circulair woonmodel ontwikkelen?

Cultuurhuis Hoogstraten

Hoe kunnen we een cultuurcentrum vormgeven als 'derde plek'?

Molen 41

Hoe kunnen we een collectieve buitenruimte voor sociale huisvesting maken?

Afwegingskader Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we afwegen welke rol erfgoed opneemt in ruimtelijke ontwikkeling?

Study Verduurzamen Bouwproces

Hoe kunnen we duurzaam bouwen vergemakkelijken?

Egelsvennen Mol

Hoe kunnen we en kwetsbare woonwijk met erfgoedwaarde herwaarderen en tegelijk aan passen aan de klimaatuitdagingen, noden en wensen van de bewoners vandaag.

Stadsklas

Hoe kunnen we een alternatief lesprogramma voor stadsmakers opzetten?

Vlaio Living Lab

Hoe kunnen we de voordelen van kopen en huren combineren

Masterplannen Noorderwijk & Morkhoven

Hoe kunnen we samen met dorpsbewoners een toekomstvisie uitbouwen?

Stadsgebouw 2.0

Hoe kunnen we een nieuwe generatie stadsgebouwen maken?

Studie 'Grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte'

Hoe kunnen we grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte tegengaan?

Ruimtelijke veiligheid

Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

Dansaert Dreams

Hoe kunnen we met winkeleigenaars een wijk herdenken?

To/them

Hoe kunnen we tijdelijke werkplekken van elkaar laten leren?

Gedrag studie 1 - Compact wonen

Hoe kunnen we compacter wonen in Vlaanderen?

Delta Atelier Beheer

Hoe kunnen we de publieke ruimte met burgers beheren?

Jongerenparticipatie Fabeltasite Ninove

Hoe kunnen we kinderen betrekken bij de opmaak van een visie voor een nieuwe wijk?

Gent Sint-Pieters fase 2

Hoe kunnen we de omgeving van een van de drukste Belgische treinstations herdenken?

Mijn kijk op de wijk

Hoe kunnen we al wandelend een wijk in kaart brengen?

Kennisdeling Strategische Projecten

Hoe kunnen we kennis delen over bovenlokale planningsprocessen?

Leefbuurt Muizen

Hoe kunnen we buurten nieuw leven in blazen?

Toolbox 'Een bouwshift van kansen'

Hoe kunnen we de kansen van de bouwshift zelf ondervinden?

Summerschool VAi 2017

Hoe kunnen we kinderen empoweren in het vormgeven van hun stad?

Missie en visie voor Heempark Genk

Hoe kunnen we samen met vrijwilligers een klimaatrobuuste en gezonde bouwen?

Plateau Ban-Eik in Wezembeek Oppem

Hoe kunnen we lange termijn denken in sociale woonwijken?

Participatiestudio sogent

Hoe kunnen we overheden empoweren in de kunst van participatie?

Stationsomgevingen

Hoe kunnen we betere knooppuntontwikkelingen bouwen?

Scheldepark Wetteren

Hoe kunnen we de ruimtevraagstukken en ruimtelijke ambities rond de Schelde samenbrengen?

Co-creatietraject Binnengebied Lier

Hoe kunnen we binnengebieden versterken?

Energielandschappen OVK-Waas

Hoe kunnen we samen de energietransitie op regionale niveau vormgeven?

Masterplan Sint-Job

Hoe kunnen we gemeentes ondersteunen in hun vrijetijdsinfrastrucutuur?

EULER

Hoe kunnen we informele vormen van leren identificeren in participatieprocessen?

De Kruierie Balen

Hoe kunnen we bestaande en nieuwe partners van een bibliotheek en vrijetijdscentrum een derde plek laten dragen?

Studiereis Milaan

Hoe kunnen we studenten inspireren in Milaan?

Beringen Mijn

Hoe kunnen we mijnbouwerfgoed activeren ten dienste van een wijk?

Conceptstudie ABO-as

Hoe kunnen we een mobiliteits-as herdenken als labo voor stadsvernieuwing?

Ringpark Zuid Antwerpen

Hoe kunnen we stedelijke wijken ademruimte geven en verbinden?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Valentinuskerk Poppel

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Maak Zaanstad

Hoe kunnen we participatieve gebiedsontwikkeling herdenken?

Plan Duurzame Ontwikkeling Stad Brussel 2020-40

Hoe kunnen we het duurzaam ontwikkelingsplan van Brussel 2040 co-creëren?

Profploeg levendige kernen

Hoe kunnen we samen werken aan aantrekkelijke handelskernen?

Participatiekader Vlaams Bouwmeester

Hoe kunnen we betekenisvolle participatie in ontwerpopdrachten inbouwen?

Stadsbrede visie Gent

Hoe kunnen we beter samenwerken bij het maken van publieke ruimte?

Cap-a-City

Hoe kunnen we een tunneldak tot verblijfsfunctie ombouwen?

Wijkontwikkeling Roeselare

Hoe kunnen we een straataanleg aangrijpen als hefboom voor wijkontwikkeling?

De sociale dimensie van omgevingsbeleid

Hoe kunnen we omgevingsbeleid rechtvaardiger maken?

Masterplan VUB

Hoe kunnen we lokale kennis inzetten voor de ontwikkeling van een universiteitscampus?

Over De Ring Oost

Hoe kunnen we twee wijken verbinden, gescheiden door een drukke ringweg?

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

Hoe kunnen we een 10-jarige departementale onderzoeksfocus co-creëren?

Masterplan Landschapspark Zwin

Hoe kunnen we de kwaliteiten van ons landschap vrijwaren en versterken

Nieuwkerken Sint Niklaas

Hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen maken?

Participatiestudio 2.0

Hoe kunnen we organisaties empoweren in de kunst van het participeren?

Woonstudie Gent

Hoe kunnen we een nieuw huisvestingsbeleid voor Gent voorbereiden?

Masterplan nationaal park Kalmthoutse Heide

Hoe kunnen we topnatuur een kans geven in Vlaanderen?

Participatie Herne

Hoe kunnen we een dorpskern herontwikkelen met haar bewoners?

Louisalaan - Naamsepoort

Hoe kunnen we de noden van de buurt meenemen in een masterplan?

Sociaal rechtvaardige bouwshift

Hoe kunnen we de bouwshift sociaal rechtvaardig maken?

Masterplan 2050 UGent

Hoe kunnen we een visie uitwerken voor de transitie naar een duurzame universiteit?

Stadsboerderij Turnhout

Hoe kunnen we enthousiaste ondernemers samenbrengen om een duurzame plek te maken?

LO2020 Genk

Hoe kunnen we onbekende stedelijke gebieden activeren?

Stadsvernieuwingsproject Otterstraat Turnhout

Hoe kunnen we een wijk economisch én sociaal opwaarderen?

Mijnstadion Beringen

Hoe kunnen we een historisch voetbalstadion nieuw leven inblazen?

Bovenbouw special

Hoe kunnen we sneller duurzaam bouwen?

Blauwe Boulevard Hasselt

Hoe kunnen we samen tot een ambitiekader komen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk?

Studio Open Kerk

Hoe kunnen we lege kerken herbestemmen in functie van gemeenschappen?

Vastgoedstrategie voor Mondiale Werken Regio Lier

Hoe kunnen we meer tijdelijke nood- en transitwoningen voorzien?

Studiereis Wenen

Hoe kunnen we studenten inspireren in Wenen?

Klimaatadaptatie Antwerpen

Hoe kunnen we een klimaatadapatiestrategie voor een metropool co-creëren?

Participatieondersteuning voor AWV-Limburg

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Expertenopdracht Speelplaatsontharding

Hoe kunnen we scholen helpen om hun speelplaatsen te ontharden?

Anticipatieve herbestemming

Hoe kunnen we de vraag naar ruimte anticipatief op elkaar af te stemmen?

Den Dam 2060

Hoe kunnen we deelnemen aan de ontwikkeling van je eigen wijk?

Participatieondersteuning voor Stad Hasselt

Hoe kunnen we een sociaal-ruimtelijke dialoog opstarten in Hasselt?

We kopen samen den Oudaan

Hoe kunnen we samen den Oudaan kopen?

DNA van het dorp Moorsele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Visie Bijloke Gent

Hoe kunnen we een masterplan ontwerpen met 20 culturele organisaties?

Locay

Hoe kunnen we een platform ontwikkelen voor de coöperatieve herontwikkeling van onderbenutte gebouwen?

Begijnendreef Turnhout

Hoe kunnen we met een stad en haar bewoners een circulaire hub maken?

Turnhoutsebaan Antwerpen

Hoe kunnen we de verschillende gezichten van een veelbesproken stedelijke weg in beeld brengen?

Masterplan Heverlee

Hoe kunnen we 2 gescheiden gebieden in een stad weer elkaar te verbinden?

Donk

Hoe kunnen we recreatie een toekomst geven rond het meer van Donk?

Expo 2018

Hoe kunnen we samen kunst in onze buurt cureren?

Strategie zeespiegelstijging

Hoe kunnen we een regiobreed gesprek opzetten rond de zeespiegelstijging?

Transformatietraject 'Wondelgem herverkavelen'

Hoe kunnen we verkavelingswijken daadwerkelijk transformeren?

Studie Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we de sociale waarde van erfgoed begrijpen?

Toekomststrategie Groothertogdom Luxemburg

Hoe kunnen we bodem en mensen de basis laten vormen voor een nationale duurzaamheidstransitie?

Breek uit campagne

Hoe kunnen we burgers aanzetten om te ontharden?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Servatiuskerk in Klein-Ravels

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Haal meer uit je brownfield

Hoe kunnen we kennis ontsluiten rond brownfieldontwikkeling?

Citadel Diest

Hoe kunnen we een PPS opzetten op basis van lokale waarden?

Open Oproep Stationsomgeving Ruisbroek

Hoe kunnen we van een transitzone ook een verblijfszone maken?

Woonstudie Geraardsbergen

Hoe kunnen we een gemeentebreed gesprek opzetten rond wonen?

Participatieondersteuning voor AWV-Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Haalbaarheidsstudie Graventoren & Getijdenmolen Rupelmonde

Hoe kunnen we erfgoed inzetten als toeristische bestemming?

Studie coöperatief wonen

Hoe kunnen we een alternatief voor kopen of huren opschalen in België?

Masterplan Dilbeek

Hoe kunnen we verschillende publieke programma's combineren in een wijk?

Leaderproject Gedeelde Landbouwwegen Noorderkempen

Hoe kunnen we conflictsituaties op landbouwwegen vermijden?

Burgerinitiatieven en de kracht van plekken

Hoe kunnen we de relaties begrijpen tussen burgerinitiatieven en plekken?

Valys

Hoe kunnen we een regio weer op de mentale kaart zetten?

Terug naar de bron

Hoe kunnen we citizen science inzetten om bronnen mee te inventariseren?

Lerend Netwerk Duurzame Steden

Hoe kunnen we een lerend netwerk over duurzame wijken vormgeven voor diverse Vlaamse instellingen?

Masterplan Lint

Hoe kunnen we sociale huisvesting in Lint verdichten en integreren in de dorpskern?

Stadhuis Leuven

Hoe kunnen we een stadhuis transformeren naar een 'huis van de stad'?

Promising Young Architects

Hoe kunnen we architectuur inzetten om samen te delen?

Westende Bad

Hoe kunnen we verdichten en vernieuwen aan de kust?

Energietransitie Pajottenland

Hoe kunnen we de energietransitie op maat van een landschap vormgeven?

Groene speeldorpen

Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer buiten laten spelen in het groen?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Jozefskerk Mortsel

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Vervoerregio Kempen

Hoe kunnen we een duurzame mobiliteitsshift realiseren in regio Kempen?

DUT 'Positive Energy Districts'

Hoe kunnen we aan positieve energiewijken werken in een kwetsbare context?

Station Laken

Hoe kunnen we een voormalig station uitbouwen tot socio-culturele hub?